Pagina principală

 

 

 

G.D.P.R.

Responsabilul cu protecția datelor (DPO)

         Birou: Informații secretariat Buzău
         Tel: 0238.712.606
         Fax. 0338.818.784

         Secția exterioară : Pătārlagele
         Tel: 0238.500.110   
         Fax: 0339.818.767
 

           Program

          vineri, ora 10:00 - 12:00

Politica de Securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

        Īn conformitate cu prevederile REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice īn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Spitalul Sf SAVA Buzău, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate īn continuare, īn scopuri legitime.

       Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi īn condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

        1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face īn temeiul şi īn conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face īn scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul īn care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, īn numele Spitalul Sf SAVA Buzău, date cu caracter personal au prevăzut īn contractul de munca/voluntariat şi īn fișa postului o clauză de confidenţialitate;
 • Consimţămāntul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate īn Legea nr. 677/2001 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;
 • Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decāt este necesar pentru realizarea scopurilor īn care au fost colectate.
 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost īncălcate;
 • Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal īmpotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluţii antivirus actualizat permanent.

        2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • dreptul de a obţine de la Spitalul Sf SAVA Buzău la cerere şi īn mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Spitalul Sf SAVA Buzău;
 • dreptul de a obţine de la Spitalul Sf SAVA Buzău, la cerere şi īn mod gratuit rectificarea sau actualizarea īn special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • dreptul de a obţine de la Spitalul Sf SAVA Buzău la cerere şi īn mod gratuit transformarea īn date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a obţine de la Spitalul Sf SAVA Buzău pct. 2) sau 3), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un effort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a se opune īn orice moment, din motive īntemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor īn care există dispoziţii legale contrare; īn caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele īn cauză;
 • dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost īncălcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

          3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Spitalul Sf SAVA Buzău certifică faptul că īndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Spitalul Sf SAVA Buzău utilizează metode şi tehnologii de securitate, īmpreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale īn vigoare.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private īn sectorul comunicaţiilor electronice, Spitalul Sf SAVA Buzău are obligaţia de a administra īn condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către Spitalul Sf SAVA Buzău persoanei īn cauză.

Informaţiile īnregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai Spitalul Sf SAVA Buzău īn condiții de siguranță și cu acordul persoanei vizate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la gdpr@sfantulsavabuzau.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cāt mai curānd posibil.

Spitalul Sf SAVA Buzău este operator de date cu caracter personal, avand sediul social in Str. Crizantemelor, nr.5, cod unic de īnregistrare 23867894, J10/682/2008  telefon: 0238.712.606. Operatorul este inscris in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal mentinut de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 8916.

Observaţie
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, īn mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale īn scopuri de marketing direct.

Procedura de soluţionare a plāngerilor și a sesizărilor

Art. 1

 1. Īn exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi de Legea nr. 102/2005 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, modificată şi completată, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită īn continuare ANSPDCP, primeşte, analizează şi soluţionează plāngeri, sesizări, cereri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 sau a altor dispoziţii legale aplicabile īn domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
 2. Īn activitatea de primire, analizare şi soluţionare a plāngerilor, sesizărilor, cererilor se aplică, īn mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare, īn situaţia īn care prin Legea nr. 677/2001 sau Legea nr. 102/2005 nu se dispune altfel.
 3. Prezenta procedură se aplică numai īn cadrul activităţii de soluţionare a plāngerilor, sesizărilor şi cererilor care intră īn competenţa Serviciului Investigaţii, conform art. 13 lit. b) şi g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărārea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005.
 4. Petiţiile depuse īn temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată, altele decāt plāngerile, sesizările şi cererile reglementate prin prezenta procedură, se soluţionează potrivit Deciziei nr. 103 din 31 august 2006 a preşedintelui ANSPDCP privind informaţiile de interes public care pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare.

Art. 2

 1. Plāngerile se adresează ANSPDCP de către persoanele vizate (persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate) şi pot avea ca obiect īncălcarea prevederilor Legii nr. 677/2001, referitoare la asigurarea caracteristicilor datelor prelucrate, a legitimităţii prelucrării datelor personale, a confidenţialităţii sau securităţii datelor personale prelucrate, precum şi la nerespectarea unuia sau mai multor drepturi prevăzute de lege.
 2. Sesizările se adresează ANSPDCP de către persoanele fizice, altele decāt persoanele vizate sau de către entităţile legal constituite şi pot avea ca obiect modul de aplicare a legii de către operatorii de date cu caracter personal.
 3. Cererile referitoare la activitatea de efectuare a controalelor prealabile, investigaţiilor, precum şi cele de soluţionare a plāngerilor şi sesizărilor definite conform alin. (1) şi (2) sunt de competenţa Serviciului Investigaţii şi se soluţionează, după caz, conform prezentei proceduri sau conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Īn funcţie de obiectul plāngerilor, sesizărilor şi cererilor definite la alin. (1)-(3), īn soluţionarea acestora, Serviciul Investigaţii poate solicita colaborarea altor compartimente ale ANSPDCP.

Art. 3

 1. Plāngerile, sesizările şi cererile adresate ANSPDCP trebuie formulate īn scris, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, on-line sau depuse la sediul instituţiei şi īnsoţite de dovezi, după caz.
 2. Plāngerile, sesizările şi cererile pot fi depuse personal sau prin reprezentant, cu menţionarea obligatorie a numelui, prenumelui, adresei de domiciliu sau de corespondenţă şi a semnăturii persoanei fizice sau după caz, a denumirii, sediului şi a adresei de corespondenţă, semnăturii şi ştampilei, după caz, a persoanei juridice.
 3. Īn cazul īn care plāngerile, sesizările şi cererile se depun prin reprezentant, sunt obligatorii datele de identificare ale acestuia (nume, prenume, adresă de domiciliu sau de corespondenţă/denumire, sediu şi adresă de corespondenţă) şi anexarea īmputernicirii semnate de persoana interesată.
 4. Īn cazul plāngerilor, sesizărilor şi cererilor transmise prin poştă electronică sau on-line, īn afara datelor prevăzute la alin. (1) şi (2), este obligatorie menţionarea unei adrese valabile de poştă electronică pentru contactarea petiţionarului. ANSPDCP poate solicita confirmarea corectitudinii datelor transmise prin poşta electronică sau on-line.
 5. Īn cazul plāngerilor, sesizărilor şi cererilor care au ca obiect īncălcarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată īn domeniul comunicaţiilor electronice, īn afara datelor prevăzute la alin. (1) şi (2), este obligatorie menţionarea numărului/numerelor de telefon sau fax, a adresei/adreselor de poştă electronică, a adresei/adreselor de IP care au legătură cu obiectul petiţiei.
 6. Īn cazul plāngerilor, sesizărilor şi cererilor care au ca obiect īncălcarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată prin primirea de comunicări comerciale nesolicitate, este obligatorie anexarea mesajelor originale primite de petiţionar, care trebuie conservate, pe cāt posibil, īn sistemul de evidenţă electronică utilizat de acesta.
 7. Īn cazul īn care o plāngere, sesizare sau cerere se prezintă telefonic sau īn cadrul programului de relaţii cu publicul al ANSPDCP, persoanele desemnate din cadrul autorităţii de supraveghere vor aduce la cunoştinţa petiţionarilor necesitatea parcurgerii procedurii prevăzute de prezentul articol.

Art. 4

 1. Plāngerile, sesizările şi cererile, avānd ataşate şi plicurile īn cazul celor transmise prin poştă, se īnregistrează īn ziua primirii lor īn registrul general al ANSPDCP, prin număr şi dată, inclusiv īn aplicaţia informatică de gestionare a documentelor.
 2. Īn cazul īn care plāngerile, sesizările şi cererile sunt transmise prin poşta electronică sau on-line īntr-o zi nelucrătoare, acestea vor fi īnregistrate conform procedurii de la alin. (1) īn prima zi lucrătoare.
 3. Plāngerile, sesizările şi cererile īn care nu se precizează datele de identificare ale petiţionarului, respectiv, nume, prenume, adresă de domiciliu sau corespondenţă, sunt considerate anonime. Acestea nu se īnregistrează, se clasează cu această menţiune la registratura generală a ANSPDCP şi se arhivează la arhiva generală a ANSPDCP.
 4. Plāngerile, sesizările şi cererile īnregistrate potrivit alin. (1) sau (2) şi cărora li se aplică prezenta procedură, se predau de la registratura generală a ANSPDCP la cabinetul preşedintelui, īn ziua īnregistrării lor, iar īn urma rezoluţiei acestuia sau a persoanei desemnate de acesta se repartizează şefului Serviciului Investigaţii, prin intermediul aplicaţiei informatice de gestionare a documentelor şi prin condică, sub semnătură.
 5. Şeful Serviciului Investigaţii repartizează plāngerile, sesizările şi cererile personalului din subordine, cu stabilirea termenului de soluţionare, prin condică, semnătură şi prin aplicaţia informatică de gestionare a documentelor.
 6. Īn cazul īn care prin plāngere, sesizare sau cerere sunt semnalate aspecte din activitatea unui angajat al ANSPDCP, petiţia nu poate fi repartizată acestei persoane.
 7. Īn situaţia īn care o petiţie repartizată altui compartiment īndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi de prezenta procedură pentru a face obiectul unei investigaţii, titularul lucrării propune rerepartizarea acesteia către Serviciul Investigaţii, printr-o notă adresată spre aprobare preşedintelui ANSPDCP, cu avizul şefului compartimentului din care face parte.
 8. Īn cazul īn care propunerea prevăzută la alin. (7) este aprobată, nota īnsoţită de dosarul plāngerii sau sesizării se transmite către Serviciul investigaţii, care va acţiona īn continuare, conform procedurii de efectuare a investigaţiilor şi a controalelor prealabile, aprobate prin decizia preşedintelui ANSPDCP.
 9. Predarea şi primirea petiţiilor īntre compartimente se realizează prin condică şi sub semnătură, precum şi prin intermediul aplicaţiei informatice.

Art. 5

 1. Persoana căreia i-a fost repartizată plāngerea, sesizarea sau cererea, denumită īn continuare „titularul lucrării”, analizează obiectul acesteia şi propune un proiect de răspuns pe care īl supune spre avizare şefului Serviciului Investigaţii.
 2. Īn cazul īn care titularul lucrării constată din plāngere ori sesizare şi/sau din actele anexate acestora, că există o cerere introdusă īn justiţie anterior īnregistrării petiţiei la ANSPDCP, avānd acelaşi obiect şi opunānd aceleaşi părţi, titularul lucrării propune respingerea acesteia ca inadmisibilă, īn condiţiile art. 25 alin. (2) sau ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, prin intermediul unei note īnaintate spre aprobare preşedintelui ANSPDCP, pe cale ierarhică.
 3. Īn situaţia īn care titularul lucrării constată că persoana care a formulat plāngerea nu face dovada că s-a adresat īn prealabil operatorului, īn condiţiile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 677/2001, propune şefului ierarhic, prin proiectul de răspuns, respingerea acesteia ca inadmisibilă şi solicită petiţionarului parcurgerea procedurii prealabile.
 4. Dacă, īn urma analizării temeinice a tuturor īmprejurărilor semnalate prin plāngerea transmisă īn condiţiile prevăzute la alin. (3), se constată că o īntārziere ar cauza persoanei vizate un prejudiciu iminent şi ireparabil, titularul lucrării propune printr-o notă īnaintată spre aprobare preşedintelui ANSPDCP, pe cale ierarhică, efectuarea unei investigaţii īn scris sau pe teren.
 5. Īn situaţia īn care plāngerea sau sesizarea īndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, titularul lucrării propune efectuarea unei investigaţii īn scris sau pe teren, printr-o notă īnaintată spre aprobare preşedintelui ANSPDCP, cu avizul şefului Serviciului Investigaţii.
 6. Īn cazul cererilor definite la art. 2 alin. (3) din prezenta procedură, titularul lucrării propune un proiect de răspuns īnaintat spre avizare şefului Serviciului Investigaţii.
 7. Īn situaţia īn care titularul lucrării constată că plāngerea, sesizarea sau cererea nu intră īn sfera de competenţă legală a ANSPDCP, propune şefului ierarhic, prin proiectul de răspuns, respingerea acesteia ca inadmisibilă, cu motivare.

Art. 6

 1. Īn toate situaţiile, persoana interesată este informată īn scris īn legătură cu diligenţele depuse pentru soluţionarea plāngerii, sesizării sau cererii analizate conform art. 5, īn termen de cel mult 30 zile de la data īnregistrării acestora la ANSPDCP, de către Serviciul Investigaţii.
 2. Īn cazul īn care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizānd aceeaşi problemă, acestea se conexează, petiţionarul urmānd să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.
 3. Īn cazul petiţiilor prin care se revine la o petiţie anterioară la care s-a răspuns, fără a se aduce noi dovezi, titularul lucrării propune şefului Serviciului Investigaţii, clasarea acestora, īn condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002.
 4. Expedierea răspunsurilor la petiţii se efectuează de către registratura generală a ANSPDCP.

Art. 7

 1. Īn cadrul procedurii de soluţionare a plāngerilor sau sesizărilor, titularul lucrării poate propune audierea persoanelor vizate şi a reprezentanţilor acestora ori a operatorului, reprezentantului sau a īmputernicitului său, după caz, precum şi efectuarea unor expertize, pentru lămurirea īmprejurărilor cercetate.
 2. Propunerea audierii sau a efectuării expertizelor se face printr-o notă scrisă şi motivată, īnaintată şefului Serviciului Investigaţii.
 3. Audierea efectuată īn condiţiile alin. (2) se consemnează de titularul lucrării īntr-o notă de audiere semnată inclusiv de persoanele audiate, care este īnregistrată la registratura generală a ANSPDCP.
 4. Expertizele se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată de Legea nr. 156/2002.
 5. Īn cazuri temeinic justificate, pe parcursul soluţionării plāngerii sau sesizării, titularul lucrării poate propune emiterea unei decizii de suspendare totală sau parţială a prelucrării verificate, īn condiţiile art. 25 alin. (7) din Legea nr. 677/2001, printr-o notă scrisă şi motivată prezentată spre aprobare preşedintelui ANSPDCP, cu avizul şefului Serviciului Investigaţii.
 6. Īn situaţia aprobării notei prevăzute la alin. (5), aceasta īmpreună cu documentaţia aferentă, īn copie, se īnaintează Biroului Juridic şi Comunicare īn cel mult trei zile lucrătoare de la data aprobării, īn vederea emiterii deciziei scrise şi motivate, care se comunică operatorului.

Art. 8

 1. Īn cazul īn care, după parcurgerea procedurii de soluţionare a plāngerilor sau sesizărilor, se constată temeinicia acestora, ANSPDCP poate dispune una dintre măsurile prevăzute de art. 21 din Legea nr. 677/2001.
 2. Măsurile prevăzute la alin. (1) se dispun prin decizia preşedintelui ANSPDCP, emisă īn formă scrisă şi motivat.
 3. Decizia prevăzută la alin. (2) se īntocmeşte de Biroul juridic şi comunicare, īn baza unui raport īntocmit de titularul de lucrare, avizat de şeful Serviciului Investigaţii, aprobat de preşedintele ANSPDCP şi īnaintat Biroului juridic şi comunicare īn termen cel mult de 3 zile lucrătoare de la data aprobării acestuia.
 4. Decizia se transmite entităţii la a cărei activitate se referă, de către Biroul juridic şi comunicare.

Art. 9

 • Măsurile luate conform art. 7 şi art. 8 din prezenta procedură se aduc la cunoştinţa petiţionarului prin intermediul unei adrese, īntocmite īn cadrul Serviciului Investigaţii, la finalizarea demersurilor īntreprinse pentru soluţionarea petiţiei, īn termenele prevăzute de lege.

Art. 10

 • Prezenta procedură se completează cu prevederile procedurii de efectuare a investigaţiilor şi a controalelor prealabile, aprobată prin decizia preşedintelui ANSPDCP.
                             Documente utile